Vindkraft

Vindkraft

I de vindkraftprosjektene vi har levert, har tidlig samarbeid og involvering av alle parter vært grunnoppskriften til de gode resultatene.

Tidlig fase

For å finne fremdrifts- og kostnadsoptimale løsninger er vår deltakelse i tidlig fase viktig. Vi ønsker å spille på lag med deg som kunde for å finne optimal infrastruktur for prosjektets bygg- og driftsfase.

For-studie

I denne fasen kan vi bistå med trasévalg for transportrute fra kai til turbinlokasjon. Terrengmodellen innhentes ved bruk av drone- eller flyskanning, og bearbeides med unik software for 3D-modellering.

Detaljprosjektering

Grunnarbeider: Grunnundersøkelser, tilpassing av turbinlokasjoner for valg av fundamenteringsløsning, oppstillingsplasser og vei. Ta hensyn til spesielle restriksjoner som forminner og natur, tilstrebe god vertikal og horisontal kurvatur for turbintransport (sporingsanalyse).

Elektroarbeider: Kabelplaner inkl. nettstasjoner, elektro- og jordingsstudier.

Bygninger: Utarbeide tegninger for trafo- og servicebygg.

Utførelse

Veidekke er en multilokal organisasjon og vi stiller med våre ressurser fra hele landet. Vi har stor fokus på HMS i våre prosjekter. Vi har erfarent mannskap som er kjent med arbeidsoperasjonene og kvalitetskravene. Vårt mål er å levere ferdige prosjekt til riktig tid, uten skader eller kvalitetsfeil. Gjennom prosjektet vil det bli satt opp regulære møter med deg som kunde fordi fortløpende dialog om utfordringer, fremdrift, sikkerhet og økonomi er viktig.

Overlevering

Etter ferdigstilt prosjekt vil du som kunde forholde seg til de samme personene som har vært med gjennom prosjektet. Vårt hovedmål er å levere våre kunder et driftssikkert anlegg.

Slik jobber vi med vindkraft:

  • Samarbeid i tidlig fase
  • Forstudie
  • Detaljprosjektering
  • Utførelse
  • Overlevering

Vil du diskutere et prosjekt?

Svein Gunnar Ornæs

Prosjektdirektør Veidekke Anlegg

T: +47 21 05 50 00

svein.ornes@veidekke.no

Se vindkraftprosjektene