Tunhovd og Pålsbu dammer

Tidsrom
2011 - 2014
Omfang

Erosjonssikring, lekkasjemåleanlegg og lukehus

162 MNOK

Adresse
Pålsbufjorden, Nore og Uvdal
Byggherre
Statkraft
Arkitekt/rådgiver
Norconsult AS
Kontraktstype
Enhetspriskontrakt
Se i kart

Veidekke har rehabilitert Tunhovddammen og utført bygging av Pålsbu terskeldam i Nore/Uvdal.

Tunhovddammen er rehabiliterert for å tilfredsstille gjeldene myndighetskrav i sikkerhetsforskrift for fyllingsdammer. Damforskriftene reguleres og følges opp av Norges vassdrags og energidirektorat.

Oppdraget omfattet erosjonssikring av opp- og nedstrøms damsider med steinblokker, lekkasjemåleanlegg og lukehus. Videre er det utført hjelpeanlegg med sikring av omløpssjakt med støttemurer, vangemurer for deler av damfylling samt tiltak på fylkesvei 120.

Pålsbu terskeldam er et miljøtiltak for å redusere reguleringshøyden i det indre området av Pålsbufjorden som heter Rødtjennan. Tiltaket gjennomføres for å bedre levevilkårene for fisk samt det estetiske i forhold redusert reguleringssone. Selve terskeldammen er en ca. 385 m lang steinfyllingsdam med tetningskjerne i betong.

Utbyggingen har medført opparbeiding av anleggsveier i terrenget og to nye steinbrudd.

 

Nøkkeldata Tunhovd/ Nøkkeldata Pålsbu:

Sprenging 150.100 m³/ Sprenging 40.000 m³

Innbygging i dam 147.000 m³/ Innbygging i dam 28.000 m³

Øvrig graving 125.000 m³/ Øvrig graving 15.000 m³

Forskaling 4.200 m²/ Forskaling 4.500 m²

Armering 125 tonn/ Armering 100 tonn

Betong 1.330 m³/ Betong 1.200 m³

Asfaltering 8.500 m²

Kabelføringsanlegg 1.200 m

/Innbygging i dam 28.000 m³

/Damvolum 40.000 m³

Fra Twitter
@erieia: Fin oppgradering av Tunhovddammen. Mer ren energi utført av @Veidekke_ASA