E6 Arnkvern - Moelv

Tidsrom
Oktober 2017-desember 2020
Omfang

Vei, bru og tunnel

2 381 MNOK ekskl. mva.

Adresse
Strandsagvegen 14, 2383 Brumunddal
Byggherre
Nye Veier
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
BVP - Totalentreprise, NS 8407
Se i kart

Veidekke bygger ny E6 mellom Arnkvern-Moelv i Hedmark fylke, totalt 24 km europavei.

Om prosjektet

Prosjektet omfatter i tillegg til bygging av 24 km europavei også bygging av ca. 40 konstruksjoner og 300 meter ny T12,5 tunnel i nordgående retning.

Prosjektet er en totalentreprise NS 8407 med basis i BVP som innkjøpsform.

Kontraktssum: 2 381 mill. eks mva.

Løsninger vi vil fremheve

Hele utbyggingsstrekningen går gjennom Ringsaker Kommune – en av landets største landbruks- og hyttekommuner. Kommunen har, i tillegg til lokal trafikk, stor gjennomgangstrafikk av tungtransporter fra Nord-Vestlandet samt Midt- og Nord-Norge.

En av de store utfordringene i byggeperioden er derfor knyttet til trafikkavvikling ettersom ny E6 bygges parallelt med eksisterende vei. Veitraséen ligger nær byer og tettsteder og vi har en derfor en rekke utfordringer knyttet til støv, støy og rystelser i tillegg til håndtering av dyrket mark.

Nøkkeldata

  • 5 planfrie kryss: Bergshøgda, Brumunddal, Økelsrud, Rudshøgda og Moelv (opsjon).
  • 39 konstruksjoner: 8 bruer i linja, 3 overgangsbruer i betong, 4 overgangsbruer i tre samt, 4 sidevei/gangveisbruer, 15 kulverter, 4 tunnelportaler og 1 jernbanebru.
  • 1 tunnel: Skarpsnotunnelen ca. 400 m to-felt tunnel samt utvidelse av eksisterende tunnel.
  • 25 km vei og veitiltak: 25 km fire-felt - H8 profil, 9,5 km gang/sykkelvei, 9 km fylkesvei, 11 km private/kommunale veier, 1 rasteplass, utlegging av ca. 280.000 tonn asfalt.

 

Prosjektblogg - E6 Arnkvern-Moelv

Vil du diskutere et prosjekt?

Bernt Wilhelmsen

Prosjektdirektør Veidekke Anlegg

T: +47 21 05 50 00

bernt.wilhelmsen@veidekke.no