E6 Nyelv bru med tilstøtende veger

Tidsrom
Januar 2017 - Oktober 2017
Omfang

NOK 30,6 mill

Adresse
Nyelv, 9840 Varangerbotn
Byggherre
Statens Vegvesen
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Se i kart

Nyelv bru ligger på E6 i Øst-Finnmark 21 km fra Varangerbotn mot Kirkenes, som en del av riksvegnettet mellom Nordkjosbotn – Kirkenes. Anlegget blir todelt. I Nyelv skal det bygges ny bru ca. 25m oppstrøms den gamle. E6 legges delvis om og utbedres for å gi bedre sikt og økt standard. Lengden på denne traseen er ca. 950m.

Ved Svanevann (Njukčajávri, ca. 9 km fra Nyelv mot Kirkenes) skal det tas ut fjell ca.23 300 pfm³) fra skjæringer som utvides for å gi bedre sikt og økt regularitet for vinterdrift. Skjæringene ligger spredt lang Svanevann. Byggherre har tatt prøver av steinkvaliteten, og denne er godkjent til bruk for vegbygging. Ca. 19 000 pfm³ av massene skal bearbeides/knuses/sorters og brukes på Nyelv-anlegget. Overskuddet av masser på Nyelv skal i hovedsak bli brukt til slakking av skråninger/bakkeplanering mot skjæringer. Resterende ca. 6500 m³ deponeres på fyllplass.

 

Ny bru:
3-spenns spennarmert platebru.
- Lengde 67 m med hovedspenn 25 m.
- Bredde 10,0 m.
Brua skal fundamenteres på løsmasser. Alle akser skal erosjonsikres med fjell.

Overbygning er monolittisk, uten fuger og opplagres på alle søyler og landkarsbjelker. På grunn av usikkerhet om permeabiliteten til massene rundt byggegrop til søyleaksene er det beskrevet bruk av spunt for å etablere tørr byggegrop. Dette som et alternativ til tradisjonell løsning med fyllinger.

 

Veger:

Ny vegtrase inn på begge sider til den nye brua. Eksisterende E6 oppgraderes med breddeutvidelse og frostsikring. En del av eksisterende E6 vil bli kommunal tilførselsveg for boliger i området. Kabeletatene skal ha trekkerør gjennom bru og trekkekummer rørføringer langs en del E6. Det er i tillegg satt opsjon på trekkerør og kummer til å gjelde hele traseen.

 

Terrengarbeider:

Spesielt for området er dens særegenhet og sparsomme vegetasjon. Elvedeltaet starter inne ved brua, og flo og fjære påvirker vannstanden et stykke opp forbi brua. Vegetasjonen er sårbar og vanskelig å revegetere. Langs moreneryggen skal vegetasjonsdekket tas av i matter som lagres midlertidig på duk. Disse skal settes tilbake, og i tillegg skal jord i fra de arkeologiske utgravningene brukes til revegetasjon. Denne ligger lagret i ranker på østsiden. Byggherren vil ta stilling underveis om det i tillegg skal tilsåes ytterligere med sprøyting.

 

Stopplass:

På østsiden ved gamlebrua skal det på sjøsiden av veg i dag etableres en stopplass med betongplate på mark. Det skal også legges ramper i betong ned fra parkeringsplass. Parkeringsplass skal avgrenses med steinblokker hentet fra landkar og midtre fundament av den gamle brua. Trapp ned til stopplass skal også etableres med slike steinblokker.

 

Riving og fjerning av eksisterende bjelkebru i to spenn:
-lengde ca. 2 x 11,5 m, totalt ca. 24 m.
-bredde ca. 6.5 m.

Brua har 6 stk (3+3) platebærere av stål(bjelker) med lengde ca. 11,5 m/stk. Disse tilfaller kommunens eie, og skal transporteres til deres lagringsplass i Varangerbotn. Brudekket er en lett armert betongplate med banketter.

All armering og stål skal skilles fra betongen. Alt som ikke kan gjenbrukes på anlegget skal leveres på godkjent deponi.

 

Vil du diskutere et prosjekt?

Aage Tengs

Konstituert Distriktsleder Veidekke Bygg Nord

T: +47 992 22 111

aage.tengs@veidekke.no