Miljøopprydning Vallø, Tønsberg

Tidsrom
2015 – 2019
Omfang

Miljøopprydning etter tidligere raffineri

Ca. 470 mill. kr. ekskl. mva

275.000 m2

Adresse
Carl den 15’s gate – Vallø Tønsberg
Byggherre
Esso Norge AS
Arkitekt/rådgiver
Multiconsult og Arcadis
Kontraktstype
Kombinasjon av mengderegulert kontrakt og fastpris
Se i kart

Veidekke Entreprenør og det belgiske selskapet Deme Environmental Contractors (DEC) har sammen i et arbeidsfellesskap (Joint Venture) inngått kontrakt for å rense grunnen etter oljeraffinerivirksomheten på Vallø utenfor Tønsberg for Esso Norge AS.

Pilotprosjekt gjennomført

Veidekke har gjennom sin anleggstekniske kompetanse og DECs spisskompetanse innen behandling av farlig avfall, gjennomført en vellykket pilotstudie hvor utprøving av tekniske løsninger på håndteringsmuligheter av sterkt forurensede masser er gjort.

Prosjektet har mange utfordringer knyttet til behandling av farlig avfall, utslipp til sjø, utslipp av giftige gasser og påvisning av eventuelle miner og bomber fra 2. verdenskrig. Dette setter krav både til metodikk for å identifisere og følge opp risiko, egnet utstyr, tekniske løsninger og mottak og behandlingsanlegg som sikrer energiutnyttelse av avfallet.

Vi har kombinert miljøteknisk- og anleggsteknisk kompetanse på tvers i vår organisasjon, knyttet til oss en dyktig samarbeidspartner og funnet nye løsninger som svarer på strenge krav knyttet til HMS- og miljørisiko i produksjonsfasen.

Ved ferdigstillelse vil Esso Norge ha omvandlet en forurenset industritomt til en attraktiv eiendom ved fjorden.

Les mer om miljøopprydningsprosjektet på Vallø hos Esso Norge AS.

Nøkkeldata:

  • Behandling av farlig avfall – syrebek og oljeforurenset jord
  • Detektering av bomber og miner fra 2. verdenskrig
  • Fjerning av rør og konstruksjoner i grunnen
  • Transport og eksport av farlig avfall
  • Rensing av sigevann
  • Overvåking av luft (gass-lukt-støy-støv)
  • Overvåking av utslipp til sjø
  • Tilbakeføre området til opprinnelig terreng
veidec.info (prosjektnettsted)