HMS-krav - faktaark | HSE requirements - fact sheets

Fall fra relativt lave høyder utgjør en stor andel av ulykkene som går utover våre samarbeidspartnere og egne kolleger. Sikrere produkter og riktig bruk av gardintrapper, stiger, rullestillas og arbeidsbukker vil medføre færre ulykker og ivaretar arbeidshelsen.

Faktaarkene redegjør for oppdaterte produktkrav og bruken av nevnte arbeidsutstyr etter en prosess med håndverkere og våre leverandører.
 

Krav til stiger (pdf)

Krav til rullestillas (pdf)

Krav til arbeidsbukker (pdf)

Krav til gardintrapp (pdf)

 

English

Falls from relatively low heights constitute a large proportion of the accidents that afflict our partners and own colleagues. Safer products and the proper use of stepladders, ladders, rolling scaffolding and work platforms will lead to fewer accidents and safeguards occupational health.

The fact sheet describes updated product requirements and the use of the aforementioned equipment following a process with our craftsmen and our suppliers.

Requirements ladders (pdf)

Requirements rolling scaffolding (pdf)

Requirements work platforms (pdf)

Requirements stepladders (pdf)