Involverende planlegging - lean construction

Involverende planlegging - lean construction

Involverende planlegging (IP) - lean construction, er en metodikk for å drive framdriftsplanlegging i prosjektbasert produksjon, i samsvar med våre prinsipper for godt forbedringsarbeid. Hovedmålsetningen med IP er å redusere tapt tid og skape flyt i produksjonen. Tilnærmingen til dette er involvering – at alle deltar i planleggingen av egen hverdag.

Hvorfor involverende planlegging?

Om flyt og tapt tid i produksjonen

Det er spesielt to forhold som forårsaker dårlig flyt og tapt tid i produksjonen: Det ene er at aktivitetenes tidsforbruk varierer og dermed ikke kan forutsies nøyaktig, det andre at ulike forutsetninger for å utføre en aktivitet på en uhindret måte ikke er tilstede. Effektene av dårlig flyt og tapt tid kan observeres gjennom hva arbeidstida går med til. I et typisk prosjekt vil den kunne fordele seg omtrent slik:

 

Tapt tid og flyt i produksjonen

 

Målsettingen er å redusere den tiden som går tapt (de røde sektorene) og i stedet bruke denne tiden på planlegging, tilrettelegging og utførelse (de grønne sektorene). Selv i små reduksjoner i tapt tid ligger det et stort produktivitetspotensial.

Involverende planlegging har som utgangspunkt at produktiviteten i et arbeidslag kan økes ved å redusere den tapte tida ute på byggeplassen. Målet med metodikken er å få arbeidslagene til å jobbe uhindret, ikke å øke arbeidsintensiteten til den enkelte.

Øvrige ressurser involverende planlegging:

Faktaark Involverende Planlegging (pdf)

Faktaark Forbedringsarbeid (pdf)

Hovedelementene i Involverende planlegging er:

  • Arbeidsdeling i tid: Ulike ledelsesnivåer planlegger i ulike tidshorisonter.
  • Hindringsanalyse: Systematisk analyse og fjerning av hindringer ved hjelp av de 7 forutsetningene. (Se Faktaark IP over på denne siden)
  • Plansystemet: Strategiske planer lages én gang. Rullerende, operative planer tar utgangspunkt i de strategiske planene og får økt detaljering jo kortere tid det er til arbeidet skal utføres. Ulike plannivåer har ulike eiere.
  • Møtestrukturen: Møtestrukturen er tilpasset til, og behandler de ulike planene. Ulike møter har ulike eiere.
  • Risikostyringen: Systematisk analyse av risiko og fjerning av farer.