Asfaltkjernedammer - Veidekke Industri

Verdensledende på demninger med asfaltkjerne.

 

I internasjonal målestokk ligger vi teknologisk langt fremme på bygging av asfaltkjernedammer og vår ekspertise på området er blant de ledende i verden. Dette er den eneste verdensdekkende aktiviteten i Veidekke-konsernet. Vi har så langt bygd, eller deltatt i bygging av 21 asfaltkjernedammer, 7 av disse i Norge.

Teknologien og fordeler

I Norge var fyllingsdammer med morenekjerne tidligere dominerende. Når slik tetningsmateriale ikke er tilgjengelig eller for dyrt, er asfalt et godt alternativ for slike dammer. Mer enn hundre asfalt- kjerne dammer er nå bygd over store deler av verden siden den første i 1964. Alle har en oppført seg meget tilfredsstillende med minimale lekkasjer.

Jordskjelvrisiko er i mange land en viktig faktor for valg av tekniske løsninger for dammene. Asfalt er et elastisk/plastisk materiale som har selvreparerende egenskaper, det tilpasser seg raskt bevegelser og setninger i dam kroppen og forblir vanntett etter eventuelle påkjenning som følger av jordskjelv, rystelser, eller setninger i dam fundamentet.

Med den teknologien vi bruker, kan asfaltkjernen bygges i lett regnvær, i motsetning til materialer som leire og morene hvor byggetiden ofte blir dramatisk forlenget på grunn av regn. Kortere byggetid og et maskinelt produsert tetningsmaterial underlagt høy kvalitetskontroll er blant mange fordelene for fyllingsdammer med kjerne av asfalt.

Asfaltkjernen bygges opp samtidig med dam kroppen for øvrig slik at vann reservoaret kan fylles parallelt med byggingen. I motsetning til mange andre tekniske dam løsninger hvor tetning bygges utvendig og etter at dam kroppen er ferdig bygd, gir dette en betydelig økonomisk gevinst ved valg av asfaltkjerne dam.

En godt prosjektert og bygget steinfyllingsdam med asfalt har i praksis vist seg å være nær vedlikeholdsfri. Asfaltkjernen er beskyttet mot oksidasjon og aldring inne i dammen og de plastiske egenskapene vil forbli uendret i overskuelig fremtid. En slik beskyttelse gir også gir også betydelig sikkerhet mot sabotasje eller skader relatert til krigshendelser.

Asfalt medfører ingen fare mot ytre miljø og kan således benyttes for dammer for drikkevann og irrigasjon.

Asfaltkjernens tykkelse varierer med høyden på dammen samt lokale forhold, men er for en middels høy dam er kjernen 50 cm tykk. Asfalten produseres i et vanlig asfaltverk og kjernen legges ut med selvutviklet spesialmaskin sammen med de to tilliggende filter soner i lag på lag over hverandre. Vanligvis er lagtykkelsen 20 cm.  I en 100 m høy dam, blir det således utlagt 500 lag.

Veidekke Industri utviklet på 1980-tallet utstyr for utførelse av slike oppdrag og opparbeidet seg etter hvert en betydelig kompetanse, til dels i samarbeid med Norges Geotekniske Institutt.

Marked og Kunder

Gjennom de siste 10 årene har vi vært ledende spesialister for rådgiving og bygging av asfaltkjerne dammer. Kina, Iran, Brasil og Canada er blant de mange land hvor vi har eksportert vår ”know-how” og ekspertise.

Kjennskap til og erfaringene fra asfaltkjerne dammer er i de senere årene økt vesentlig fra internasjonal byggherrer og konsulenter.

Veidekke industri har i dag en solid referanseliste og vi har gjennom fagartikler og deltagelse på dam- og kraftkongresser blitt en anerkjent aktør innen for dette markedet. For ytterlig informasjon, besøk våre engelske sider asphaltcoredams.com.

Historie

Den norske asfaltentreprenøren Sig. Hesselberg får i 1981 tilslaget for bygging av asfaltkjernen på Storvassdammen. Hesselberg blir kjøpt opp av Veidekke i 1989. Korsbrekke og Lorck får sammen med Veidekke sitt første oppdrag med bygging av Riskallvatn dam i 1993. Virksomheten blir fra 1989 samlet som én enhet og internasjonalisert i forbindelse med at norsk dambyggings-aktivitet reduseres sterkt. Teknologien blir videre utviklet og en intensiv markedsføring ble igangsatt.

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Asfaltkjernedammer - Veidekke Industri

Postboks 508, Skøyen, 0214 Oslo

Skabos vei 4, 0278 Oslo

T: +47 21 05 50 00

asphaltcoredams@veidekke.no

Noen av våre