Miljø og anlegg

Vi har spisskompetanse på riving og håndtering av forurenset grunn. Vår avdeling for Miljø og Anlegg er en avdeling i vår anleggsvirksomhet.

Håndtering av forurensede grave- og rivemasser

Samhandling innen riving/opprydding, behandling og gjenbruk av grave- og rivemasser gir det beste grunnlaget for en kostnadseffektiv og miljøvennlig utbygging. Vi tilbyr totalløsninger slik at problemeier ved en gitt dato og til avtalt pris vet at det aktuelle området kan disponeres i henhold til den bruk som ønskes.

Riving

Vi utfører alle typer riveoppdrag og har godt utvalg av maskiner/spesialutstyr for denne typen arbeid. Spesielt er vi godt rustet for tunge betongbygg og høye konstruksjoner samt knusing og sortering av betong/tegl.

Innvendig riving

Vi har kompetanse og utstyr til å utføre alle typer innvendig riving / stripping av bygg. Vi har også eget utstyr for betongsaging og kjerneboring i betong.

Miljøsanering

Vi har kompetanse og utstyr til å utføre miljøsanering av bygg før riving. Vi har et bredt nettverk i Norge for nedstrømsløsninger. Vi arbeider kontinuerlig for å være oppdatert på enhver tid gjeldende regler.

Farlig avfall

Det stilles strenge krav til sanering av asbestholdig materiale, og vi har eget mannskap med nødvendige godkjenninger for denne typen arbeid. Vi har også alt nødvendig utstyr for dette, inkludert forskriftsmessig asbestsaneringsbrakker. Videre så håndterer vi alle typer farlig avfall, f.eks PCB og tungmetaller. Vi tilstreber å sortere ut det farlige avfallet for å redusere mengden til deponi.

Konsulenttjenester

Miljøsaneringsrapport og avfallsplan: Vi har kompetanse til å utføre miljøkartlegging, utarbeide avfallsplan og bistå i søknadsprosses i forbindlese med riving og miljøsanering.

Opprydding av forurenset grunn

Vi har erfaring fra store prosjekter med oppryding av sterkt forurenset masse og etablering av renseanlegg. Vi sanerer og fjerner alle typer tankanlegg, både over og under bakken. Via kontaktnettet vårt formidler vi alle nødvendige aktiviteter inkludert sluttdeponering av miljøfarlige stoffer.

Grunnforurensning - Konsulentbistand

Vi kan hjelpe deg med utførelse av undersøkelser, analyser og kartlegging av grunnforurensning.

  • Prøvetaking, analyse og vurdering av forurenset jord, grunnvann og sigevann.
  • Tiltaksplaner – vurderinger av forurenset grunn

Deponi, massehotell og transport

Veidekke tilbyr mottak for rene masser og for inert avfallsmasser. Mottakene for rene masser ligger i Bærum Kirkerud skisenter og i Oslo, Tryvann Skisenter (wyller). Deponi for inert avfallsmasser ligger på Esval i Sørum Kommune.  Vi har i tillegg til dette et Massehotell som ligger på Alnabru. Mer om deponi, massehotell og transport.

Vil du diskutere et prosjekt?

Erik Nilsen

Avdelingsleder Miljø og anlegg

M: +47 901 88 806

erik.nilsen@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Miljø og anlegg

Postboks 504 Skøyen, 0214 Oslo

Skabosvei 4, Skøyen

T: +47 21 05 50 00

massemottak@veidekke.no