Driftskontrakt 0605 Drammen

Oppdraget omfatter drift og vedlikehold av europavei, riksveier, fylkesveier og gang- og sykkelveier med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Nedre Eiker kommuner.


Driftskontrakt Drammen 0605. Kontrakten gjelder for 5 år for perioden 2015 - 2020.

Kontrakten:

Oppdraget omfatter drift og vedlikehold av europavei, riksveier, fylkesveier og gang- og sykkelveier med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner i Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Nedre Eiker kommuner.

Veinettet:

Veinettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av: 375,217 km vei totalt, hvorav:

  • 82,580 km riksvei
  • 10,317 km riks-g/s-vei
  • 241,720 km fylkesvei Buskerud
  • 40,024 km fylkes-g/s-vei Buskerud
  • 0,065 km fylkesvei Vestfold
  • 0,159 km kommunal vei Lier kommune
  • 0,352 km privat vei Drammen kommune

Oppdraget:

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av veinettet.

Vi har over 30 brøyteroder hvorav 15 enheter kjører med moderne utstyr som gir mulighet til å strø både med salt med varmt vann og løsning. Omtrent alle veier vil bli brøytet med skjær med slapseelement og det vil bli brukt 4 stk sideploger.

Riggen ligger samlokalisert med Nedre Buskerud asfalt i Mjøndalen rett ved siden av asfaltfabrikken til Nedre Buskerud asfalt. På riggen sitter 4 funksjonærer og det er pr. dags dato ansatt 4 stk veivoktere.

Prosjektet har utstyr for å selv ta seg av rekkverksreparasjoner, skiltvasking, lapping av asfalthull, brøytestikksetting og opptaking, fjerning av torvkanter, grøfting, tining av stikkrenner, fjerning av tagging og små anleggsjobber.

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Driftskontrakt 0605 Drammen

Drammensveien 138, 3050 Mjøndalen

T: +47 975 08 283

christer.magnusson@veidekke.no