Veidekke Entreprenør - Samferdsel

Vårt distrikt Samferdsel er en komplett underjords- og fjellentreprenør med hele Norge som markedsområde. Vi påtar oss komplekse, store anleggsprosjekter der masseflytting inngår som hovedområdet.

Verdiskapningen i distrikt Samferdsel skjer hovedsakelig innen:

Samferdsel

Statens vegvesen, Jernbaneverket Utbygging, kommuner og fylkeskommuner er våre kunder. Vi bygger tunneler for vei, jernbane og bybane. Vi har unik kompetanse på driving i tettbygde bystrøk, der krav til rystelser, innlekkasje av vann og støy er kritiske for prosjektgjennomføringen.

Vi rehabiliterer også vei- og jernbanetunneler. Vi har i mange år drevet med tekniske utvikling innen dette segmentet, blant annet sikringen av Hanekleiva og tunnelene i Vestfold for Statens Vegvesen.

Vi har bygd opp god kompetanse i form av gode team og nøkkelpersoner til å håndtere store samferdselsprosjekter i samarbeid med andre enheter i Veidekke organisasjoner samt lokale distriktskontorer.

Haller i Fjell

Vi har utført en rekke prosjekter med vår kompetanse på fjellhaller.

Mest kjent er kanskje fjellhallen i Gjøvik som ble brukt under OL 1994. Hallen er kjent for sine løsninger på utfordrende spennvidder og liten fjell overdekning.

Vi har også bygd fjellhaller for lagring av olje og gass, fjellhaller for lagring av spesialavfall for tungindustrien og fjellhaller for renseanlegg.

Parkeringsanlegg i fjell er et økende marked og distriktet har fullført en rekke prosjekter i totalentreprise både for offentlige og private byggherrer.

Riving og deponi

Vi har spisskompetanse på riving og håndtering av forurenset grunn gjennom Dokken Miljø AS. Samhandling innen riving/opprydding, behandling og gjenbruk av grave- og rivemasser gir det beste grunnlaget for en kostnadseffektiv og miljøvennlig utbygging.

Vi utfører alle typer riveoppdrag og har godt utvalg av maskiner/spesialutstyr for denne typen arbeid. Vi er spesielt godt rustet for tunge betongbygg og høye konstruksjoner samt knusing og sortering av betong/tegl.

Dokken Miljø har også eget deponi for inert avfall i Sørum kommune.

Vil du diskutere et prosjekt?

Stein Bjøru

Distriktsleder Veidekke Entreprenør Anlegg, Samferdsel

T: +47 21 05 50 00

stein.bjoru@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Entreprenør - Samferdsel

Postboks 504 Skøyen, 0214 Oslo

Skabos vei 4

T: +47 21 05 50 00

anlegg@veidekke.no