Lærling i Veidekke

Å være i lære er på mange måter som å ha en vanlig jobb. Normalt tilbringer du to år på skole og to år som lærling. Som lærling får du delta på ulike prosjekter, og kan se frem til en hverdag som er både variert, utfordrende og lærerik. I tillegg får du lønn under hele læretiden, noe som gjør at du kanskje slipper å ende opp med et stort studielån etter endt utdanning.


Mange blir kjent med Veidekke gjennom de skolebesøkene vi arrangerer eller gjennom utplassering på et av prosjektene våre. Andre får kontakt med oss gjennom Yrkesopplæringsnemnda eller opplæringskontorene i EBA (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg) og Opplæringskontoret for jernbanesektoren (OKJ).

Norge trenger folk som kan bygge fremtiden

Det er ikke lett å bestemme seg for hva man vil bli, eller å forutse hvor det vil være behov for arbeidskraft i fremtiden. En ting er i hvert fall sikkert – det vil alltid være behov for folk som kan bygge. Enten det er snakk om boliger, kontorer, operabygg, tunneler eller broer – Norge trenger folk som kan bygge fremtiden. Derfor er yrkesfag bygg- og anleggsteknikk et trygt valg. Det at du i tillegg kan bidra til å skape varige verdier, byggverk som er både nyttige og imponerende, gjør yrkesfag til et spennende og givende karrierevalg.

 

Her bygges gang- og sykkelbru over det som blir en firefelts motorvei gjennom Endalausmarka.

Les mer om yrkesfag bygg- og anleggsteknikk på byggfremtiden.no.

 På byggfremtiden.no kan du lese om hverdagen som lærling, myter om yrkesfag og om skoletiden på yrkesfag bygg- og anleggsteknikk.

 

Vi har følgende fag rettet mot vår lærlingordning

• Anleggsmaskinførerfag

• Anleggsmaskinmekanikerfag

• Asfaltfag

• Banemontørfag

• Betongfag

• Energimontørfag (KL)

• Elektrikerfag

• Fjell- og bergverksfag

• Murerfag

• Signalmontørfag

• Tømrerfag

• Vei- og anleggsfag

• Industrimekanikerfag

• Automasjonsfag

• Laboratoriefag

• Anleggsgartnerfag

• Produsjonsteknikk

Hvem har ansvar for hva?

Er du på jakt etter lærlingplass, kan det være greit å vite litt om hvem som har ansvaret for hva. Ansvarsfordelingen er som følger:

Lærlingkontakter

Lærlingkontaktene er de som søknader om læreplass skal sendes til. Under hver av kontaktene står det hvilket fag de har ansvaret for, og hvilket distrikt eller avdeling de jobber i.
Våre lærlingkontakter finner du her.

Lærlingansvarlig Veidekke

 • Representerer bedriften i alle forhold knyttet til fagopplæringen
 • Vurderer søkere og sender tilbudsbrev med svarfrist
 • Oppretter arbeidsavtale
 • Orienterer om HMS
 • Har kontakt med ungdomsskoler og videregående skoler
 • Arrangerer lærlingsamlinger og introduksjonskurs
 • Sørger for lønnsregulering to ganger i året

Fagansvarlig i Veidekke

Veidekke har fagansvarlige i alle distrikter. De har ansvaret for alle faglige forhold i læretiden og skal passe på at opplæringen gjennomføres etter læreplanen. De samarbeider og rapporterer til lærlingansvarlig og Veidekkes HR-avdeling i distriktet.

 • Sørger for at distriktet har riktig antall faddere som har godkjent instruktørkurs
 • Skaffer til veie verktøy, arbeidstøy og verneutstyr
 • Følger opp alle avvik
 • Planlegger læretiden med bas/instruktør i henhold til læreplanen
 • Inviterer til medarbeidersamtale to ganger i året og gir en skriftlig vurdering av lærlingen
 • Kontrollerer opplæringsboken
 • Melder opp og tilrettelegger for fag-/svenneprøve
 • Bidrar til å arrangere lærlingsamlinger og introduksjonskurs

Instruktør

Instruktøren er lærlingens personlige lærer og kontaktperson på byggeplassen eller anlegget.

 • Har godkjent instruktørkurs
 • Planlegger læretiden seks måneder framover i samarbeid med fagansvarlig/bas
 • Kvitterer i lærlingens opplæringsbok 1 gang i uken og passer på at planene blir fulgt
 • Bistår i medarbeidersamtalen (se over)

Lærlingen

Lærlingen har ansvar for egen læring og må melde fra dersom planene ikke blir fulgt.

 • Fører egen opplæringsbok
 • Skal bidra til et godt miljø gjennom gode holdninger og god væremåte

Opplæringskontor

Opplæringskontoret har i samarbeid med Veidekke ansvaret for at opplæringen skjer i samsvar med lover og forskrifter om fagopplæring.

 • Skriver lærekontrakter
 • Deler ut lærlingpermer (læreplan etc.)
 • Besøker lærlingene minst tre ganger i året og rapporterer til fagansvarlig i bedriften
 • Melder opp til skolegang, voksenopplæring, restteori osv.
 • Melder opp til fag-/svenneprøve
 • Arrangerer fadder-/instruktørkurs
 • Gir bedriftene råd om søkere, vurderer læretiden, skoleløpet etc.
 • Presenterer bygg- og anleggsnæringen på skoler
 • Er et forum for samarbeid mellom medlemsbedriftene

Fagopplæringskontoret

Fagopplæringskontoret er underlagt fylkeskommunene.

 • Godkjenner lærekontrakter
 • Oppnevner og formidler kontakt med prøvenemnder (har ansvaret for fagprøvene)
 • Utsteder fag-/svennebrev
 • Bevilger tilskudd til bedriftene

Skole på Byggeplass

Veidekke har gjennom mange år kjørt prosjektet «Skole på byggeplass», et tilbud om fagarbeider-utdanning til elever som har falt utenfor skolesystemet.

Om valg til videregående utdanning
Om valg til videregående utdanning
Til alle dere som elsker å bygge!
Til alle dere som elsker å bygge!
Tidligere lærling Simon
Tidligere lærling Simon
Lærling i Veidekke Industri
Lærling i Veidekke Industri
Kim, lærling i betongfag
Kim, lærling i betongfag
Alexander, lærling i tømrerfag
Alexander, lærling i tømrerfag
Møt asfaltør Stian Oldren
Møt asfaltør Stian Oldren
Sammen bygger vi fremtiden
Sammen bygger vi fremtiden

Vil du snakke med oss om dette?

Robert Myrholt

Lærlingansvarlig Veidekke Industri. Hele landet.

T: +47 934 39 863

robert.myrholt@veidekke.no